MERLOT Materials

Show results for

Filter by

505-514 of 514 results for: MERLOT Materials

Κλάσματα,κλασματικές μονάδες,κλασματικοί αριθμοί,συγκρίσεις και μετατροπές

Partner Only Material

החינוך לשימוש נבון באינטרנט: מתיאוריה ביקורתית למעשה – האתגרים והאסטרטגיות להכשרת מורי העתיד ד"ר רבקה ודמני, ד"ר אורית... see more

הוראה בסביבת לימוד מרחוק מתאפיינת בעיקר בהפרדה פיזית בין המרצה לסטודנט. הפרדה זו מצביעה על חלל-פסיכולוגי תקשורתי שנוצר... see more

בשנים האחרונות גוברת המודעוּת לכך שבד בבד עם היתרונות הרבים הגלומים בשימוש ברשת האינטרנט, שימוש זה כרוך בלא מעט סיכונים... see more

האתר מיועד לאנשי חינוך מכל קבוצות האוכלוסייה המעוניינים לחנך לדמוקרטיה, אזרחות ולחיים משותפים, ומרכז חומרי עיון,... see more

הקורס מנהיגות ויישומיה בחינוך של האוניברסיטה הפתוחה מתבסס על שלושה מעגלים השזורים זה בזה: המעגל הראשון מתאר את תופעת... see more

הקורס מנהיגות ויישומיה בחינוך של האוניברסיטה הפתוחה מתבסס על שלושה מעגלים השזורים זה בז: המעגל הראשון מתאר את תופעת... see more

授業について 日本の教育は現在、歴史的な転換点に立っていると言われており、教育行財政もその例外ではなく、大きな改革のときを迎えている。... see more