MERLOT Materials

Filter by

5425-5434 of 5,434 results for: MERLOT Materials

דף מידע ובו משחק "שולה מוקשים קוונטי" ללימוד פיזיקת קוונטיפ. במשחק ישנם מספר מוקשים מוחבאים על פני שני לוחות בסופרפוזיציה... see more

הרעיון של גדלים נשמרים הוא מרכזי בפיזיקה. הוא שימושי לפתרון בעיות העוסקות במערכות מורכבות, ומהותי מבחינה עקרונית. המאמר... see more

דף מידע ובו סרטון המסביר מסביר כיצד עובד תא דלק מימן, עליו מבוססים כלי רכב המונעים על ידי מימן, וגם כאמצעי לאספקת חשמל.... see more

סביבת למידה מתוקשבת שנועדה ללמידה עצמאית של תורת החום (פיסיקה). המשימות נסמכות על מידע כתוב ועל התנסות מעבדתית, וכוללות... see more

דף מידע העוסק במושג תנועת השיגור וכוחות ובגרומים המשפיעים על התנועה, ומדגים אותם באמצעות משחק של קליעה למטרה. מופיע במדור... see more

כדי להבין את מושג האנרגיה, יש צורך להבין קודם את שלושת מושגי היסוד הקודמים למושג האנרגיה, והם: תנועה, כוח ומסה. המאמר... see more

授業概要 量子力学における対称性と摂動論を学ぶ。軌道角運動量、スピン角運動量、2粒子の交換などは量子力学において特徴的な対称性の概念であり、摂動論は一般的... see more

授業概要 現代科学技術の多く側面は量子力学を含む物理学に基礎を おいている。本講義は、量子力学第一、第二に引き続くもので、この講義によって学部ないし大学院初等レベルの量子力学が完結する。 本講義... see more

授業について 私が量子力学を初めて学んだとき、波動関数の概念とスピンの概念が連続的に理解できなくて、大変困った経験がある。この経験から、本講義は、スピンのよう... see more