MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5497-5520 of 6,030 results for: MERLOT Materials

שרטוט מצולעים שונים לפי התרגילים הנתונים.

לימוד מהו המבנה העשרוני של המספר עם פירוקו לספרת היחידות והעשרות.

מבחן תחילת שנה של כיתה ב - חזרה כוללת על החומר הלימוד בכיתה א

מבחן בהנדסה על כל החומר שלימוד בכיתה ב'. חישוב היקף ושטח של יחידה בהתאם לכמות מספר יחידות ההיקף והשטח.

חלק ב' של מבחן בחשבון - חזרה על כל החומר שלימוד בכיתה א.

מבחן בחשבון על החומר הלימוד בכיתה א וחלק מכיתה ב

לימוד מהו חיבור והסבר כיצד יש לחבר בעזרת ציורים.

לימוד דרכי חישוב שיקלו על פתרון תרגילי חיבור. דרך א - פירוק מספר גדול ל - 2 מספרים שאחד מהם שוה למספר הקטן. דרך ב - פירוק... see more

הסבר את פעולת החיבור והחיסור בעזרת ציורים וציר המספרים.

הסבר את תרגילי החיסור בעזרת ציורים וציר המספרים.

לימוד דרכים שונות להקל על פתירת תרגילי חיסור.

לימוד חיסור בטור/במאונך עם המרה והסבר כיצד ממירים בעזרת ציורים.

הסבר עם תרגילים בחיבור ובחיסור ופתרונם בטור/במאונך.

פותרים ומסבירים סדרות בהפרשים שונים.

פתרון תרגילים והסבר בעזרת ציר המספרים, מהו מספר עוקב למספר מסויים, מספר קודם ושכנים של מספר כלשהו.

הסבר מהם הסימנים גדול וקטן וכיצד יש למקם אותם בהתאם למספר הגדול או הקטן.

הסבר את משמעות פעולת הכפל בעזרת ציורים מתאימים.

הסבר בעזרת ציורים את משמעות פעולת הכפל של מספר ב -2 וב - 3