MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5713-5736 of 6,036 results for: MERLOT Materials

הפתור תרגילים עם מספרים עשרוניים והסבר את דרך הפתרון.

המשך פתרון תרגילים בנושא הפיכת שבר למספר עשרוני ומספר עשרוני לשבר.

פתרון שאלות מילוליות עם מספרים עשרוניים ולימוד כיצד יש לפתור את תרגילי החיבור והחיסור שנלווים לשאלות.

לימוד כיצד יש לפתור תרגילי סדרות עם מספרים עשרוניים.

לימוד כיצד לעגל מספרים עשרוניים לשלמים ולעשיריות וכיצד לאמוד תוצאות של תרגילים.

הסבר את מהות ומשמעות הממוצע ונראה דוגמאות מחיי יומיום.

פתרון שאלות ותרגילים בנושא הממוצע והסבר בעזרתן כיצד להשתמש בו.

פתרון שאלות השוואה בין ממוצעים שונים.

לימוד משמעות המונח ממוצע ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד החוקים והסימנים להתחלקות מספר מסוים ב - 2,3,5,6,9, ו -10

פתרון יחד שאלות מילוליות בשברים והסבר כיצד פותרים וכיצד יש להבין את השאלות.

חזרה על החומר של כיתה ה ונרענן את הזכרון.

הסבר על המעגל ועל חלקיו ושאלות בנושא

חזרה על החומר של מבחן סוף שנה כיתה ה לקראת כיתה ו

לימוד שימוש בסדר פעולות החשבון כדי לפתור תרגילים בנושא.

לימוד נוסחאות השטח וההיקף של המעגל וכיצד משתמשים בהם