MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5737-5760 of 6,030 results for: MERLOT Materials

הסבר על מושג השבר וכיצד לחבר, לחסר ומציאת שבר כחלק מכמות ועוד.

חזרה על כל החומר שלמדנו על שברים.

לימוד משמעות כפל שבר בשבר ועל מספרים הפוכים והשימוש בהם בפתרון תרגילים.

תרגילים עם מספרים מעורבים עם הסברים על הדרך לפתירת התרגילים

לימוד כיצד משוים בין שברים עם שימוש במספרים הפוכים.

הסבר על הדרך בה מחלקים שבר בשבר ובשלם ואת משמעות החילוק בשברים.

לימוד מספרים עשרוניים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד כיצד למצוא מספרים חסרים בעזרת ציר מספרים של 3 מספרים.

לימוד כיצד פותרים תרגילי כפל עם מספרים עשרוניים

לימוד כיצד לפתור תרגילי חילוק של מספרים עשרוניים