MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5737-5760 of 5,797 results for: MERLOT Materials

פתרון בעיות בנושא ריבוע ומקבילית ושימוש במשפטים שקשורים למרובעים הללו.

לימוד כיצד לפרק לגורמים תרגילים ממבחני המפמ''ר

פתרון תרגילים בנושא פירוק לגורמים

פתרון תרגילים עם שימוש בנוסחת הכפל המקוצר.

לימוד שתיכון לצלע המשולש חוצה אותה לשני חלקים שווים. פתרון בעיות על ידי שימוש במשפט המשולשים החופפים צ.ז.צ. וכן לימוד... see more

פתרון תרגילים בנושא חוצה זווית שחוצה אותה לשני חלקים שווים. לימוד תכונות המקבילית שבה האלכסונים חוצים זה את זה.

פתרון תרגילים בנושא צמצום שברים אלגבריים

פתרון תרגילים בנושא תכונות ומשפטים הקשורים למשולש שווה שוקיים.

לימוד מהו טרינום ריבועי ופתרון תרגילים עם שימוש בפירוקו.

פתרון תרגילים עם משולש שווה שוקיים ושימוש במשפטים ובתכונות ידועות שלו.

פתרון תרגילים של חיבור וחיסור שברים אלגבריים עם צמצום איברים ועם קבוצת ההצבה המתאימה.

פתרון תרגילים בנושא כפל ביטויים אלגבריים.

פתרון תרגילים בנושא משוואות עם שברים אלגברים

פתרון תרגילים בנושא אי שיוויונים.

פתרון תרגילים בנושא אי-שיוויונים עם שברים ולימוד להשתמש בציר המספרים לשם סימון קבוצת האמת עליו.

פתרון מערכת של אי שיוויונים ומציאת את קבוצת האמת של המערכת.

חזרה על החומר של ערך מוחלט והסבר לגבי ערך מוחלט של מספר מסויים - מרחק המספר מנקודת האפס על ציר המספרים. ולימוד כיצד לפתור... see more

לימוד למצוא את קבוצת האמת של מערכת של אי שיוויונים.

פתרון תרגילים עם נוסחת הפונקציה הקווית y = ax+b עם a שהוא שיפוע הישר. ועם ( 0:b ) שהיא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה – y.