MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5761-5784 of 6,036 results for: MERLOT Materials

לימוד כיצד למצוא מספרים חסרים בעזרת ציר מספרים של 3 מספרים.

לימוד כיצד פותרים תרגילי כפל עם מספרים עשרוניים

לימוד כיצד לפתור תרגילי חילוק של מספרים עשרוניים

הסבר על משמעות האחוז והשימוש בו ופתרון תרגילים

נשווה אחוזים ומספרים עשרוניים ושברים

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות באחוזים

המשך ההסבר על פתרון שאלות מילוליות בנושא אחוזים

פתרון שאלות מילוליות בנושא אחוזים והנחות.

המשך פתרונות לשאלות מילוליות בנושא אחוזים - הנחות והתייקרויות

לימוד המו יחס וכיצד משתמשים בו בעזרת דוגמאות

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בעזרת יחס

פתרון שאלות מילוליות עם הסבר מפורט על דרך הפתרון.

שאלות מילוליות בנושא צמצום והרחבה של יחסים. שאלת יחס בין מספר בקבוקים למספר ארגזים. שאלת יחס בין מספר דפים במחברת עבה... see more