MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5953-5976 of 6,030 results for: MERLOT Materials

פתרון שאלות מילוליות כלליות ממבחני מפמ''ר

פתרון שאלות בנושא המלבן כאשר נשתמש בכל התכונות שלו להוכיח את מה שנדרש.

פתרון תרגילים בנושא הריבוע, הסבר תכונותיו והמאפיינים שלו.

לימוד מה הם התכונות של המעויין ושימוש במשפטים שקשורים אליו בפתרון שאלות בנושא.

לימוד נושא המעויין ופתרון שאלות ממבחני מפמ''ר ישנים.

פתרון יחד תרגילים ממבחני מפמ''ר ישנים ולימוד תכונות הטרפז.

פתרון תרגילי מפמ''ר ישנים בנושא הטרפז ולימוד מה הם המאפיינים שלו.

פתרון בעיה עם משולש ישר זווית ושימוש במשפט: תיכון ליתר במשולש ישר זווית שוה למחצית היתר.

פתרון בעיה עם משולש ישר זווית ושימוש במשפטים: תיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר. גובה במשולש ש''ש הוא גם תיכון... see more

פתרון בעיה עם משולש ישר זווית ושימוש במשפט פיתגורס.

פתרון שאלות על משולש שווה שוקיים ושימוש במשפטים כגון: משולש שבו 2 שוקיים שוות הוא שווה שוקיים. זוויות הבסיס במשולש ש''ש... see more

לימוד תכונות המעויין ושימוש בהם לפתרון הבעיה המוצגת בפנינו.

פתרון שאלות של מבחני מפמ''ר ישנים. פתרון בעיות של משולשים חופפים, וכן מקבילית וחוצה זווית.

פתרון בעיות בנושא ריבוע ומקבילית ושימוש במשפטים שקשורים למרובעים הללו.

לימוד כיצד לפרק לגורמים תרגילים ממבחני המפמ''ר

פתרון תרגילים בנושא פירוק לגורמים

פתרון תרגילים עם שימוש בנוסחת הכפל המקוצר.

לימוד שתיכון לצלע המשולש חוצה אותה לשני חלקים שווים. פתרון בעיות על ידי שימוש במשפט המשולשים החופפים צ.ז.צ. וכן לימוד... see more