MERLOT Materials

Show results for

Filter by

5977-6000 of 6,030 results for: MERLOT Materials

פתרון תרגילים בנושא חוצה זווית שחוצה אותה לשני חלקים שווים. לימוד תכונות המקבילית שבה האלכסונים חוצים זה את זה.

פתרון תרגילים בנושא צמצום שברים אלגבריים

פתרון תרגילים בנושא תכונות ומשפטים הקשורים למשולש שווה שוקיים.

לימוד מהו טרינום ריבועי ופתרון תרגילים עם שימוש בפירוקו.

פתרון תרגילים עם משולש שווה שוקיים ושימוש במשפטים ובתכונות ידועות שלו.

פתרון תרגילים של חיבור וחיסור שברים אלגבריים עם צמצום איברים ועם קבוצת ההצבה המתאימה.

פתרון תרגילים בנושא כפל ביטויים אלגבריים.

פתרון תרגילים בנושא משוואות עם שברים אלגברים

פתרון תרגילים בנושא אי שיוויונים.

פתרון תרגילים בנושא אי-שיוויונים עם שברים ולימוד להשתמש בציר המספרים לשם סימון קבוצת האמת עליו.

פתרון מערכת של אי שיוויונים ומציאת את קבוצת האמת של המערכת.

חזרה על החומר של ערך מוחלט והסבר לגבי ערך מוחלט של מספר מסויים - מרחק המספר מנקודת האפס על ציר המספרים. ולימוד כיצד לפתור... see more

לימוד למצוא את קבוצת האמת של מערכת של אי שיוויונים.

פתרון תרגילים עם נוסחת הפונקציה הקווית y = ax+b עם a שהוא שיפוע הישר. ועם ( 0:b ) שהיא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה – y.

לימוד ליישם משוואה של ישר לבעיה מילולית.

לימוד דרך קלה ופשוטה של פתרון משוואות על ידי השלמה לריבוע

לימוד בדרך קלה וברורה כיצד למצוא את שורשי המשוואה הריבועית בעזרת שימוש בנוסחת השורשים

לימוד בניית משוואה ריבועית כאשר נתונים לנו השורשים

המשך השיעור על בניית משוואה ריבועית כאשר נתונים לנו השורשים שלה.

לימוד באילו נקודות הפונקציה חותכת את ציר ה - y ואת ציר ה - x, בעזרת השלמה לריבוע. כמו כן מענה על השאלות כגון: מהן נקודות... see more