MERLOT Materials

Show results for

Filter by

7417-7440 of 7,994 results for: MERLOT Materials

יחידות 2-1 פונקציות – הגדרת מושג הפונקציה, גרפים, פונקציות קוויות וריבועיות, חזקות ולוגריתמים, המספר e, הרכבת פונקציות,... see more

לימוד הקשרים בין המספרים תוך שימוש בציר המספרים.

לימוד מהי פעולת החיבור בעזרת ציר המספרים ובעזרת ציורים.

לימוד כיצד לפתור תרגילי חיבור עד 10 בעזרת לוח החיבור.

לימוד כיצד לקרוא ולהבין שאלה מילולית או סיפור חשבוני בעזרת ציר המספרים וציורים מתאימים.

נמיין, נגדיר ונצייר קוים שונים: קו פתוח עקום, קו פתוח שבור, קו סגור עקום, וקו סגור שבור.

פתרון כל החומר שנלמד בהנדסה במשך כל השנה. שאלות על קוים פתוחים וסגורים; עקומים ושבורים;

לימוד מהו מצולע, ממה הוא מורכב, וכיצד למנות את מספר הצלעות, הקודקודים והזויות של מצולע מסויים וכיצד למיין מצולעים לפי... see more

שיעור המסביר כיצד להצטיין בחשבון בדרך קלה ופשוטה עם שיתוף ההורים

הסבר כיצד לפתור תרגילים שנלמדו במהלך השנה בכיתה וחזרה על כל החומר הלימוד.

לימוד השימוש בציר המספרים ועל משמעותו בפתרון תרגילים ושאלות מילוליות. נבחין בין מספר קודם ומספר עוקב.

לימוד השכנים של מספר בעזרת ציר המספרים.

מבחן חיבור וחיסור עד 10 - הסבר כיצד לפתור תרגילים בעזרת ציר המספרים.

מבחן על החומר הלימוד בכיתה בנושא חיבור וחיסור עד 20.

פתרון תרגילי השוואה בין מספר גדול לקטן. לימוד לזהות את סימני ההשוואה בעזרת ציר המספרים.

לימוד כיצד לפרק מספר דו ספרתי ליחידות ולעשרות. פתרון תרגילים בנושא.

פתרון מבחן עם שאלות מילוליות או סיפורים חשבוניים. הסבר כיצד פותרים שאלה מילולית בעזרת ציורים מתאימים ובעזרת ציר המספרים.

לימוד מהו מספר זוגי וכיצד לזהות אותו. פתרון תרגילים בנושא.

מבחן שמיועד לפתירה יל ידי התלמיד עצמו עם עזרים כמו ציר המספרים.