MERLOT Materials

Show results for

Filter by

7657-7680 of 7,993 results for: MERLOT Materials

הסבר כיצד כופלים שבר בשבר, ושבר עם מספר מעורב.

הסבר מהו שבר עשרוני ומה מרכיב אותו בעזרת ציר המספרים וציורים.

הסבר מהו שבר עשרוני ופתרון תרגילים בעזרת דוגמאות וציר המספרים.

הסבר את המשמעות של מספרים עשרוניים בעזרת לוחות משובצים.

נתרגל עם מספרים עשרוניים והסבר כיצד להפוך מספר עשרוני לשבר ושבר למספר עשרוני.

הפתור תרגילים עם מספרים עשרוניים והסבר את דרך הפתרון.

המשך פתרון תרגילים בנושא הפיכת שבר למספר עשרוני ומספר עשרוני לשבר.

פתרון שאלות מילוליות עם מספרים עשרוניים ולימוד כיצד יש לפתור את תרגילי החיבור והחיסור שנלווים לשאלות.

לימוד כיצד יש לפתור תרגילי סדרות עם מספרים עשרוניים.

לימוד כיצד לעגל מספרים עשרוניים לשלמים ולעשיריות וכיצד לאמוד תוצאות של תרגילים.

הסבר את מהות ומשמעות הממוצע ונראה דוגמאות מחיי יומיום.

פתרון שאלות ותרגילים בנושא הממוצע והסבר בעזרתן כיצד להשתמש בו.

פתרון שאלות השוואה בין ממוצעים שונים.

לימוד משמעות המונח ממוצע ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד החוקים והסימנים להתחלקות מספר מסוים ב - 2,3,5,6,9, ו -10

פתרון יחד שאלות מילוליות בשברים והסבר כיצד פותרים וכיצד יש להבין את השאלות.

חזרה על החומר של כיתה ה ונרענן את הזכרון.