MERLOT Materials

Show results for

Filter by

7945-7968 of 7,994 results for: MERLOT Materials

פתרון תרגילים בנושא כפל ביטויים אלגבריים.

פתרון תרגילים בנושא משוואות עם שברים אלגברים

פתרון תרגילים בנושא אי שיוויונים.

פתרון תרגילים בנושא אי-שיוויונים עם שברים ולימוד להשתמש בציר המספרים לשם סימון קבוצת האמת עליו.

פתרון מערכת של אי שיוויונים ומציאת את קבוצת האמת של המערכת.

חזרה על החומר של ערך מוחלט והסבר לגבי ערך מוחלט של מספר מסויים - מרחק המספר מנקודת האפס על ציר המספרים. ולימוד כיצד לפתור... see more

לימוד למצוא את קבוצת האמת של מערכת של אי שיוויונים.

פתרון תרגילים עם נוסחת הפונקציה הקווית y = ax+b עם a שהוא שיפוע הישר. ועם ( 0:b ) שהיא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה – y.

לימוד ליישם משוואה של ישר לבעיה מילולית.

לימוד דרך קלה ופשוטה של פתרון משוואות על ידי השלמה לריבוע

לימוד בדרך קלה וברורה כיצד למצוא את שורשי המשוואה הריבועית בעזרת שימוש בנוסחת השורשים

לימוד בניית משוואה ריבועית כאשר נתונים לנו השורשים

המשך השיעור על בניית משוואה ריבועית כאשר נתונים לנו השורשים שלה.

לימוד באילו נקודות הפונקציה חותכת את ציר ה - y ואת ציר ה - x, בעזרת השלמה לריבוע. כמו כן מענה על השאלות כגון: מהן נקודות... see more

לימוד סוגים שונים של פרבולות ופתרון תרגילים בנושא הפרבולות.

לימוד הפרבולה ועל נקודות החיתוך שלה עם הצירים, על נקודת הקודקוד שלה, על תחום החיוביות והשליליות, ועל תחום עלייה וירידה... see more

פתרון תרגילים כאשר נתונה פונקציה ריבועית ולשרטט אותה לפי נקודות קריטיות.

פתרון תרגילים עם ייצוג גרפי של קווים ישרים נחתכים ומציאת את נקודות החיתוך שלהם ואת המאפיינים של כל אחד מהקווים.

פתרון יחד פונקציה ריבועית ומציאת את קודקודי הפרבולה, את תחום עלייתה וירידתה של הפרבולה ואת תחומי החיוביות והשליליות שלה.

פתרון משוואת הישר ומשוואת הפרבולה ומציאת את נקודות החיתוך של שניהם.

לימוד למצוא את נקודות החיתוך של הקו הישר עם הפרבולה על ידי השוואת שתי הפונקציות.