MERLOT Materials

Show results for

Filter by

8017-8040 of 8,114 results for: MERLOT Materials

שיעור נוסף בנושא אחוזים - מבחר שאלות מילוליות ממבחני מפמ''ר.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בנושא הנחות באחוזים

פתרון שאלות מילוליות בנושא היחס והסבר.

זוג סדור של מספרים – סידור הפתרונות של מערכת המשוואות בצורת זוג (x:y) פתרון המערכת בשתי דרכים: • שיטת ההצבה – מציבים את... see more

פתרון בדרך גרפית - נבנה את הגרפים של כל אחת מהמשוואות הנתונות. נקודת החיתוך של המשוואה ax+by = c עם ציר ה – y : מציבים... see more

זוג סדור של מספרים – סידור הפתרונות של מערכת המשוואות בצורת זוג (x:y) פתרון המערכת בשתי דרכים: • שיטת ההצבה – מציבים את... see more

פתרון והסבר כיצד פותרים שאלות מילוליות כלליות.

פתרון תרגילים נוספים בנושא אי שיוויונים.

פתרון שאלות מילוליות ממבחני מפמ''ר ישנים.

פתרון שאלות מילוליות ממבחני מפמ''ר ישנים.

פתרון שאלות מילוליות כלליות ממבחני מפמ''ר

פתרון שאלות בנושא המלבן כאשר נשתמש בכל התכונות שלו להוכיח את מה שנדרש.

פתרון תרגילים בנושא הריבוע, הסבר תכונותיו והמאפיינים שלו.

לימוד מה הם התכונות של המעויין ושימוש במשפטים שקשורים אליו בפתרון שאלות בנושא.