MERLOT Materials

Show results for

Filter by

82393-82416 of 83,879 results for: MERLOT Materials

לימוד כיצד משוים בין שברים עם שימוש במספרים הפוכים.

הסבר על הדרך בה מחלקים שבר בשבר ובשלם ואת משמעות החילוק בשברים.

לימוד מספרים עשרוניים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד כיצד למצוא מספרים חסרים בעזרת ציר מספרים של 3 מספרים.

לימוד כיצד פותרים תרגילי כפל עם מספרים עשרוניים

לימוד כיצד לפתור תרגילי חילוק של מספרים עשרוניים

הסבר על משמעות האחוז והשימוש בו ופתרון תרגילים

נשווה אחוזים ומספרים עשרוניים ושברים

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות באחוזים

המשך ההסבר על פתרון שאלות מילוליות בנושא אחוזים

פתרון שאלות מילוליות בנושא אחוזים והנחות.

המשך פתרונות לשאלות מילוליות בנושא אחוזים - הנחות והתייקרויות