MERLOT Materials

Show results for

Filter by

82729-82752 of 84,317 results for: MERLOT Materials

לימוד כיצד אפשר לדעת אם מספר כלשהו מתחלק ב - 2,3,5,6,9 ו - 10 לפי כללים מיוחדים.

לימוד פתירת תרגילים בעזרת חוקי סדר פעולות החשבון.

לימוד כיצד לפרק מספר כלשהו לגורמים ראשוניים.

לימוד בעזרת ציורים מהו שבר וכיצד לזהות את המונה ואת המכנה ומה משמעות כל אחד מהם.

לימוד כיצד לפתור תרגילי שבר בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד ניתן לפתור תרגילי שברים בעזרת ציר המספרים.

פתרון שאלות מילוליות עם שברים בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד לצמצם ולהרחיב שבר ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד כיצד מחברים שברים בעלי מכנה זהה ושונה.

לימוד מהו מספר מעורב ופתרון תרגילים של חיבור וחיסור מספרים מעורבים.

פתרון תרגילים עם מספרים מעורבים בעזרת ציר המספרים.

לימוד מהו מספר מעורב ופתרון והסבר כיצד משתמשים במספרים מעורבים וכיצד הופכים אותם לשברים.

שיעור הקדמה בנושא חזקות. הסבר את פעולת ההעלאה בחזקה, את משמעות המונח בסיס החזקה ומעריך החזקה ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד מהו מספר ראשוני ומהו מספר פריק ופתרון תרגילים בנושא.

תרגילים עם הסברים לפתירת בעיות בנושא מרובעים.

תרגילים שונים בנושא שטחים והיקפים

תרגילים עם פתרונות למציאת שטחים והיקפים של מרובעים.

הסבר מהו שבר וכיצד לפתור בעיות ותרגילים בעזרת הגדרת המונה והמכנה.