MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84217-84240 of 85,383 results for: MERLOT Materials

פותרים ומסבירים סדרות בהפרשים שונים.

פתרון תרגילים והסבר בעזרת ציר המספרים, מהו מספר עוקב למספר מסויים, מספר קודם ושכנים של מספר כלשהו.

הסבר מהם הסימנים גדול וקטן וכיצד יש למקם אותם בהתאם למספר הגדול או הקטן.

הסבר את משמעות פעולת הכפל בעזרת ציורים מתאימים.

הסבר בעזרת ציורים את משמעות פעולת הכפל של מספר ב -2 וב - 3

לימוד חוקי פילוג ופירוק מספר להקל על פתרון תרגילים בכפל.

הסבר כיצד לפתור שאלות מילוליות בכפל בעזרת ציורים מתאימים.

פתרון תרגילי חילוק והסבר את דרך הפתרון בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחילוק בעזרת ציורים.

לימוד מהו תפקיד האפס והאחד בחיבור, בחיסור, בכפל ובחילוק.

לימוד כללי סדר הפעולות - חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

פתרון שאלות מילוליות עם שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון.

פתירת תרגילי חיבור וחיסור של עשרות שלמות והשואה בין מספרים בעשרות שלמות.

פתירת תרגילים והסבר מהו מספר זוגי ואי-זוגי.

הסבר על מהות השבר ומשמעותו בעזרת ציורים מתאימים.

פתרון שאלות מילוליות בכפל והסבר את פתרון השאלות בעזרת ציורים.

לימוד זויות שונות ומה אופייני לכל זוית.