MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84481-84504 of 85,475 results for: MERLOT Materials

פתרון בעיות עם חיבור וחיסור מספרים מעורבים בשיטות שונות.

לימוד כיצד לפתור תרגילי חיבור וחיסור שברים עם נעלמים .

הסבר על עקרונות המספרים המעורבים בעזרת ציורים.

הסבר כיצד כופלים שבר בשבר, ושבר עם מספר מעורב.

הסבר מהו שבר עשרוני ומה מרכיב אותו בעזרת ציר המספרים וציורים.

הסבר מהו שבר עשרוני ופתרון תרגילים בעזרת דוגמאות וציר המספרים.

הסבר את המשמעות של מספרים עשרוניים בעזרת לוחות משובצים.

נתרגל עם מספרים עשרוניים והסבר כיצד להפוך מספר עשרוני לשבר ושבר למספר עשרוני.

הפתור תרגילים עם מספרים עשרוניים והסבר את דרך הפתרון.

המשך פתרון תרגילים בנושא הפיכת שבר למספר עשרוני ומספר עשרוני לשבר.