MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84481-84504 of 85,397 results for: MERLOT Materials

נשווה אחוזים ומספרים עשרוניים ושברים

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות באחוזים

המשך ההסבר על פתרון שאלות מילוליות בנושא אחוזים

פתרון שאלות מילוליות בנושא אחוזים והנחות.

המשך פתרונות לשאלות מילוליות בנושא אחוזים - הנחות והתייקרויות

לימוד המו יחס וכיצד משתמשים בו בעזרת דוגמאות

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בעזרת יחס

פתרון שאלות מילוליות עם הסבר מפורט על דרך הפתרון.

שאלות מילוליות בנושא צמצום והרחבה של יחסים. שאלת יחס בין מספר בקבוקים למספר ארגזים. שאלת יחס בין מספר דפים במחברת עבה... see more

המשך שאלות מילוליות בנושא צמצום והרחבה של יחסים שאלת יחס בין תפוחים ותפוזים ויחס בין חרוזים שחורים וורודים.

לימוד צורות חופפות – צורות שאפשר להניח אחת על השניה כך שהן תתלכדנה ופירוט לגבי מלבן

לימוד הגדרת הריבוע - מלבן שכל צלעותיו שוות זו לזו.

לימוד כיצד מחשבים נפח תיבה - מכפילים את בסיסה בגובהה. יחידות המידה של הנפח הן למשל: אם מימדי התיבה נתונים בס''מ, נפח... see more

לימוד שטח הפנים של הקוביה – השטח שרואים מ-6 צדדיה של הקוביה. נפח קוביה – צלע הקוביה בחזקת שלוש. ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד חישוב שטח של משולש ישר זווית - חצי מכפלת שני ניצביו. או מחצית שטחו של מלבן שאורכו ורוחבו שווים לשני ניצביו של... see more

לימוד שגובה הוא קטע היוצא מקודקוד המשולש ומאונך לצלע שמולו. כמו כן לימוד תיכון שהוא הקטע המחבר את קודקוד המשולש עם אמצע... see more

לימוד שסכום זוויות צמודות שווה ל- 180 מעלות. הסבר מהן זוויות צמודות פתרון תרגילים בנושא וכן לימוד חיתוך ישרים וזויות

פתרון תרגילים בנושא המשולש ושימוש במשפט האומר שסכום הזוויות במשולש שווה ל-180 מעלות. כמו כן לימוד כך שבמשולש שווה שוקיים... see more