MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84505-84528 of 85,395 results for: MERLOT Materials

לימוד שלושת משפטי החפיפה של משולשים. 1. צלע, זווית, צלע. 2. זווית, צלע, זווית. 3. צלע, צלע, צלע.

לימוד חוצה זווית במשולש שהוא קטע היוצא מקודקוד המשולש וחוצה את הזווית של אותו קודקוד. וכן לימוד ש- 3 חוצי הזוויות נפגשים... see more

פתרון תרגילים המורכבים מחיבור וחיסור וכפל וחילוק ללא סוגריים, עם מספרים שלמים, מספרים עשרוניים ושברים תוך שמירה על כללי... see more

פתרון תרגילים המורכבים מחיבור וחיסור וכפל וחילוק עם סוגריים, עם מספרים שלמים, מספרים עשרוניים ושברים תוך שמירה על כללי... see more

פתרון תרגילים עם שברים פשוטים ועשרוניים ונפעל לפי הכללים.

פתרון תרגילים בהתאם לכללי סדר פעולות החשבון והשימוש בסוגריים

לימוד נושא חוקיות בסדרות. הסבר את הקשר בין איבר בסדרה לאיבר עוקב או קודם לו. לימוד כיצד לזהות מיהו האיבר הראשון, השלישי... see more

פתרון תרגילים על מציאת ערך האיבר במקום נתון בסדרה וכן כאשר נתון ערך איבר הסדרה, לימוד למצוא את מקומו בסדרה.

הסבר מהו המשתנה וכיצד משתמשים בו בביטוי אלגברי המבטא את חוק/נוסחת הסדרה.