MERLOT Materials

Show results for

Filter by

85369-85392 of 86,187 results for: MERLOT Materials

לימוד כיצד ממירים יחידות משקל וזמן בעזרת תרגילים בנושא.

לימוד כיצד למקם נקודות על מערכת הצירים. למשל, כדי למצוא את מקומה של הנקודה A שנמצאת ב

רישום ערכי ה –x וערכי ה - y המתאימים של הפונקציה וסימונם כנקודות במערכת הצירים.

פונקציה y = ax+b שהגרף שלה הוא קו ישר

פתרון שאלות בנושא נקודות החיתוך של 2 פונקציות - את שיעורי נקודת החיתוך של 2 פונקציות קוויות, נמצא על ידי השוואת 2... see more

פתרונות של תרגילים של משוואות ממעלה ראשונה כאשר הנעלם מופיע בשני אגפי המשוואה

פתרון תרגילים בהם מופיע הנעלם בשני אגפי המשוואה ושימוש בחוק הפילוג כדי לפתור את התרגילים.

פתרון תרגילים בנושא אי שיוויון והסבר שכאשר מכפילים או מחלקים מספר שלילי בשני אגפי אי השיוויון, משנים את סימן אי השיוויון.

פתרון תרגילים בנושא אי שיוויונים ממבחני מיצ''ב ישנים.

המשך פתרון תרגילי אי שיוויונים ממבחני מיצ''ב ישנים

לימוד הקשר בין 2 איברים עוקבים בסדרה. מציאת המשותף לכל איברי הסדרה. לימוד כיצד אפשר למצוא בקלות איזה מספר יעמוד במקום... see more

פתרון תרגילים על ישרים מקבילים והזוויות המתאימות והמתחלפות לפי החוק: אם ישר חותך 2 ישרים מקבילים אז הזוויות המתחלפות שוות... see more

המשך פתרונות לתרגילים בנושא ישרים מקבילים וזוויות מתחלפות ומתאימות.

פתרונות לתרגילים ממבחני מפמ''ר ישנים בנושא משולשים חופפים ודומים