MERLOT Materials

Show results for

Filter by

86185-86208 of 87,351 results for: MERLOT Materials

הסבר כיצד לפתור שאלות מילוליות בכפל בעזרת ציורים מתאימים.

פתרון תרגילי חילוק והסבר את דרך הפתרון בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחילוק בעזרת ציורים.

לימוד מהו תפקיד האפס והאחד בחיבור, בחיסור, בכפל ובחילוק.

לימוד כללי סדר הפעולות - חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

פתרון שאלות מילוליות עם שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון.

פתירת תרגילי חיבור וחיסור של עשרות שלמות והשואה בין מספרים בעשרות שלמות.

פתירת תרגילים והסבר מהו מספר זוגי ואי-זוגי.

הסבר על מהות השבר ומשמעותו בעזרת ציורים מתאימים.

פתרון שאלות מילוליות בכפל והסבר את פתרון השאלות בעזרת ציורים.

לימוד זויות שונות ומה אופייני לכל זוית.

לימוד לזהות ולשרטט את האלכסונים של מצולעים שונים.

לימוד מהי מקבילית ומהם המאפיינים שלה.

לימוד כיצד למיין משולשים לפי הצלעות ולפי הזויות.