MERLOT Materials

Show results for

Filter by

86857-86880 of 88,003 results for: MERLOT Materials

לימוד מהי מקבילית ומהם המאפיינים שלה.

לימוד כיצד למיין משולשים לפי הצלעות ולפי הזויות.

לימוד חוק החילוף בחיבור בעזרת שאלות מילוליות

מבחן תחילת שנה - חזרה על החומר שנלמדבכיתה א'

לימוד חוק הקיבוץ בחיבור בעזרת שאלות מילוליות.

לימוד דרכים שונות לפתירת תרגילים בדרך קלה ומהירה.

פתרון יחד מבחן לכיתה ג' - בשאלות מילוליות.

כיצד יש לגשת לפתרון שאלות מילוליות בחיבור.

לימוד חיבור בטור/במאונך עם פריטה בעזרת ציורי מטבעות של שקלים.

לימוד דרכים שונות בחיסור שיעזרו לנו לפתור תרגילי חיסור בדרך קלה.

הסבר כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור.

הסבר כיצד יש לחבר ולחסר בטור עם פירוק המספר ליחידות ולעשרות.

הסבר על המבנה העשרוני של מספר חד,דו ותלת ספרתי, עם פירוקו לספרת היחידות/האחדות, העשרות והמאות. מכמה ספרות מורכב מספר... see more

לימוד סדרות עולות ויורדות וכיצד מזהים אותן.

לימוד כיצד להתאים את הסימנים המתאימים להשוואה בין מספרים שונים.

לימוד כיצד לזהות מהו מספר קודם או עוקב למספר מסויים ומי הם השכנים שלו מימינו ומשמאלו.