MERLOT Materials

Show results for

Filter by

87097-87120 of 87,981 results for: MERLOT Materials

פתרון תרגילים בהתאם לכללי סדר פעולות החשבון והשימוש בסוגריים

לימוד נושא חוקיות בסדרות. הסבר את הקשר בין איבר בסדרה לאיבר עוקב או קודם לו. לימוד כיצד לזהות מיהו האיבר הראשון, השלישי... see more

פתרון תרגילים על מציאת ערך האיבר במקום נתון בסדרה וכן כאשר נתון ערך איבר הסדרה, לימוד למצוא את מקומו בסדרה.

הסבר מהו המשתנה וכיצד משתמשים בו בביטוי אלגברי המבטא את חוק/נוסחת הסדרה.

לימוד כיצד בניית ביטוי אלגברי מתאים כאשר נתון איבר הסדרה והאיבר העוקב שלו גדול/קטן ממנו במספר מסויים ומבקשים למצוא את... see more

הסבר מהם ביטויים שווי ערך; לימוד מהו המקדם של משתנה כלשהו וכיצד ניתן לחבר ולחסר באמצעות המקדמים את הביטויים האלגבריים.

כיצד לתת ערך מספרי למשתנים בביטויים אלגבריים. הצבת מספר במקום המשתנה וחישוב הביטוי האלגברי.