MERLOT Materials

Show results for

Filter by

93337-93360 of 94,453 results for: MERLOT Materials

פתרון שאלות מילוליות בחילוק בעזרת ציורים.

המשך השיעור הקודם על שאלות מילוליות בחילוק.

הסבר מהות השבר ופתירת תרגילי שברים בעזרת ציורים.

פתירת תרגילי שברים יסודיים בעזרת ציורים.

הסבר על הקשר של השבר על ציר המספרים ופתירת תרגילים בעזרתו.

הסבר כיצד יש לפתור שאלות מילוליות עם שימוש בשברים, בעזרת ציורים מתאימים.

הסבר על חלוקת המספר למחלקות - מחלקת היחידות ובה ספרת היחידות, העשרות והמאות ומחלקת האלפים ובה ספרת היחידות, העשרות... see more

לימוד מהי ההגדרה של ישרים מקבילים ומאונכים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד מהי זוית סמוכה ומהי זוית נגדית ופתרון תרגילים בנושא.

הגדרה וזיהוי צלעות נגדיות וסמוכות במרובע ופתרון תרגילים בנושא.

פתרון תרגילים על משולשים שונים ולימוד לזהות אותם לפי הצלעות והזויות.

לימוד מהם גופים הנדסיים ומהי צורה מישורית.

פתרון מבחן במבנה העשרוני והסבר מדוע וכיצד אנו פותרים את הבעיה הנתונה.

שיעור הסבר על המבנה העשרוני של המספר, כתיבתו בספרות ובמילים ופירוקו ליחידות, לעשרות, למאות, לאלפים ולרבבה.

המשך השיעור הקודם על הבטים שונים של מספר - לימוד כיצד לזהות במספר כלשהו את ספרת היחידות, העשרות, המאות, האלפים, ועשרות... see more

מבחן מסכם עם החומר שנלמד במהלך השנה בכיתה ד' - חלק א'.