MERLOT Materials

Show results for

Filter by

93577-93600 of 94,453 results for: MERLOT Materials

לימוד כיצד בניית ביטוי אלגברי מתאים כאשר נתון איבר הסדרה והאיבר העוקב שלו גדול/קטן ממנו במספר מסויים ומבקשים למצוא את... see more

הסבר מהם ביטויים שווי ערך; לימוד מהו המקדם של משתנה כלשהו וכיצד ניתן לחבר ולחסר באמצעות המקדמים את הביטויים האלגבריים.

כיצד לתת ערך מספרי למשתנים בביטויים אלגבריים. הצבת מספר במקום המשתנה וחישוב הביטוי האלגברי.

לימוד כיצד לייצג מספר דו ספרתי בעזרת ביטוי אלגברי וכיצד לכתוב ביטוי אלגברי שמייצג את המספר הנ''ל בסדר ספרות הפוך. פתרון... see more

לימוד שכאשר מכפילים מספר באחד, התוצאה היא המספר עצמו. וכאשר מחלקים מספר באחד התוצאה היא המספר עצמו. כאשר מחלקים מספר... see more

לימוד ששינוי סדר המחוברים אינו משנה את הסכום - חוק החילוף וכן פתרון תרגילים הקשורים לנושא ושאלות מילוליות.

לימוד חוק הקיבוץ של החיבור ושל הכפל.

לימוד כיצד לפתור תרגילים ושאלות מילוליות בעזרת חוק החילוף של הכפל - שינוי סדר הכופלים, אינו משנה את המכפלה.

לימוד כיצד לפתור תרגילים בעזרת חוק הפילוג של הכפל עם חיבור ועם חיסור.

כאשר יש לפני הסוגריים סימן חיבור, לימוד כיצד להשמיט את הסוגריים ולחשב את התרגיל לפי סדר פעולות החשבון.

כאשר פותחים סוגריים עם סימן חיסור לפניהם, משנים את הסימנים של כל הגורמים שנמצאים בסוגריים - סימן חיבור הופך לחיסור וסימן... see more

לימוד כלל החילוק במכפלה ועל כלל החילוק במנה.