MERLOT Materials

Show results for

Filter by

93793-93816 of 94,744 results for: MERLOT Materials

חזרה על כל החומר שלמדנו על שברים.

לימוד משמעות כפל שבר בשבר ועל מספרים הפוכים והשימוש בהם בפתרון תרגילים.

תרגילים עם מספרים מעורבים עם הסברים על הדרך לפתירת התרגילים

לימוד כיצד משוים בין שברים עם שימוש במספרים הפוכים.

הסבר על הדרך בה מחלקים שבר בשבר ובשלם ואת משמעות החילוק בשברים.

לימוד מספרים עשרוניים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד כיצד למצוא מספרים חסרים בעזרת ציר מספרים של 3 מספרים.

לימוד כיצד פותרים תרגילי כפל עם מספרים עשרוניים

לימוד כיצד לפתור תרגילי חילוק של מספרים עשרוניים

הסבר על משמעות האחוז והשימוש בו ופתרון תרגילים

נשווה אחוזים ומספרים עשרוניים ושברים