MERLOT Materials

Show results for

Filter by

93841-93864 of 94,811 results for: MERLOT Materials

לימוד שימוש בסדר פעולות החשבון כדי לפתור תרגילים בנושא.

לימוד נוסחאות השטח וההיקף של המעגל וכיצד משתמשים בהם

סקירה על גופים שהינם פאונים וכאלה שאינם פאונים.

נעשה חזרה על שאלות מילוליות ונראה דרכים שונות לפתור בעיות אלה.

הסבר על מושג השבר וכיצד לחבר, לחסר ומציאת שבר כחלק מכמות ועוד.

חזרה על כל החומר שלמדנו על שברים.

לימוד משמעות כפל שבר בשבר ועל מספרים הפוכים והשימוש בהם בפתרון תרגילים.

תרגילים עם מספרים מעורבים עם הסברים על הדרך לפתירת התרגילים