MERLOT Materials

Show results for

Filter by

94753-94776 of 95,697 results for: MERLOT Materials

הסבר על הדרך בה מחלקים שבר בשבר ובשלם ואת משמעות החילוק בשברים.

לימוד מספרים עשרוניים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד כיצד למצוא מספרים חסרים בעזרת ציר מספרים של 3 מספרים.

לימוד כיצד פותרים תרגילי כפל עם מספרים עשרוניים

לימוד כיצד לפתור תרגילי חילוק של מספרים עשרוניים

הסבר על משמעות האחוז והשימוש בו ופתרון תרגילים

נשווה אחוזים ומספרים עשרוניים ושברים

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות באחוזים

המשך ההסבר על פתרון שאלות מילוליות בנושא אחוזים

פתרון שאלות מילוליות בנושא אחוזים והנחות.

המשך פתרונות לשאלות מילוליות בנושא אחוזים - הנחות והתייקרויות

לימוד המו יחס וכיצד משתמשים בו בעזרת דוגמאות

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בעזרת יחס