MERLOT Materials

Show results for

Filter by

73-80 of 80 results for: MERLOT Materials

A tutorial, with applets and animations, on forces and Newton's Second Law. Includes a quiz.

פיאיך מטוס ממריא? ואיך הוא מתקדם אחר כך בטיסה? כדי לבצע תנועה באוויר יש להתגבר על שני כוחות: כוח הכבידה וההתנגדות של... see more

בפעילות זו, התלמידים יחזו בסימולציה המראה את הכוחות הפיזיקליים הפועלים כאשר דוחפים ארון כבד. לאחר מכן, הם יתבקשו להיעזר... see more

דף מידע בנושא כוחות פיזיקליים, ובו יישומון המאפשר להדגים ולנתח את השפעת הפעלת כוח על עצם בתנאי מעבדה. מופיע במדור למידה... see more

פרק מס' 6 מתוך האתר "מבינים פיזיקה" המבוסס על הספר Understanding Physics בהוצאת מאגנס והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.... see more

פרק מס' 9 מתוך האתר "מבינים פיזיקה" המבוסס על הספר Understanding Physics בהוצאת מאגנס והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.... see more

פרק מס' 7 מתוך האתר "מבינים פיזיקה" המבוסס על הספר Understanding Physics בהוצאת מאגנס והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.... see more

דף מידע העוסק במושג תנועת השיגור וכוחות ובגרומים המשפיעים על התנועה, ומדגים אותם באמצעות משחק של קליעה למטרה. מופיע במדור... see more