MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1105-1128 of 1,143 results for: MERLOT Materials

This seminar is for students who plan to write a senior thesis in Political Science, and is required of all MIT Political... see more

'Put the power of the 2012 presidential election in your hands with our interactive electoral vote app. It takes 270... see more

This video was recorded at 21st IPSA World Congress of Political Science "Global discontent? Dillemas of change",... see more

This video was recorded at Out of the Box Seminar. Slabšalnice niso samo del vsakodnevnega življenja, ampak tudi bistveni... see more

This video was recorded at Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu, Ljubljana. Kako lahko danes razumemo De... see more

מאמר זה מציג שתי תפיסות של אזרחות הקיימות בישראל שמקורן בשני שיחי אזרחות שונים: שיח האזרחות הליבראלי, לפיו נהנים האזרחים,... see more

מהי אחריות? על טוב ורע, צדק וזכויות האדם בחברה.

על "מהומות אוקטובר" וסיכום ממצאי ועדת אור. כאות הזדהות עם אינתיפאדת אל-אקצה, פתחו אזרחי ישראל הערבים בהפגנות אלימות,... see more

ספר אלקטרוני. תרומתו הייחודית של הספר היא השילוב המקיף והעדכני של ממדים במדיניות החוץ האמריקנית שטרם זכו לדיון מפורט בשפה... see more

Openהקורס מציג שורה של משטרים לא-דמוקרטיים, תוך שילוב ניתוח השוואתי מתחום מדע המדינה במסגרת היסטורית. מטרת הקורס היא... see more

ספר אלקטרוני וספר קולי. כרך ראשון – דמוקרטיות (יחידות 3-1): הדמוקרטיה הקלאסית; מגוון ההגות הדמוקרטית; ההתפתחות הדמוקרטית... see more

מאגר חומרי למידה בנושא ההגבלות השונות על השלטון הדמוקרטי הקשורות בבחירות. בין החומרים: על בחירות בישראל, בחירות מוקדמות,... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הגבלת השלטון בתחום הפרדת הרשויות. בין החומרים: על עקרון הפרדת הרשויות, סוגיות אזרחיות, האמנה... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא חוקה. בין התכנים: מדוע אין חוקה בישראל, על החוקה והגבלות השלטון, הויכוח על חוקה בישראל, ועוד. חלק... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הגבלת השלטון בהיבט מנגנוני הפיקוח והביקורת. בין התכנים: על תפקידי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא יסודותיה החוקיים של מדינת ישראל. בין החומרים: על אזרחות וחוק האזרחות, חוקה וישראל, חוק השבות... see more

לקט פעילויות, מאמרים ותכנים בנושא מנהיגות בזמני משבר, שסעים בחברה הישראלית, ומחלוקות ודרכי פתרון בתרבות היהודית. האתר... see more

מאגר חומרים בנושא גישות שונות למדינה הדמוקרטית: ממדינת רווחה, דרך גישה ליברלית, וכלה בגישות כלכליות. חלק ממאגר תמיד... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הדמוקרטיה והרעיון הדמוקרטי. בין החומרים: על דמוקרטיה ייצוגית, סוגיות אזרחיות והצעות חוק. חלק ממאגר... see more

מאגר חומרי למידה בנושא הממשלה והרשות המבצעת. בין החומרים: על הממשלה ותפקידיה, מהות הרשות המבצעת ומקומה בדמוקרטיה, ממשלות... see more

אוסף חומרי לימוד בנושא הרשות המחוקקת ככלל והכנסת בפרט. בין החומרים: על תהליך החקיקה, תפקיד המחוקק, מבנה הכנסת, אופוזיציה... see more

הכותבת מציגה חמישה דגמים של דמוקרטיזציה בחינוך, מבית-הספר הרגיל שיש בו יומרה לחינוך לדמוקרטיה, דרך קהילת הנערים וכלה... see more

סרטי וידאו - סדרת ראיונות עם ועל פליטים ומבקשי מקלט מאפריקה בישראל

מאגר חומרי למידה בנושא זכויות מיעוט (כקבוצה). בין החומרים: על זכויות קבוצה מול זכויות מיעוט, מיעוטים במשטר דמוקרטי, ועוד.... see more