MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-123 of 123 results for: MERLOT Materials

דף מדיע בנושא מעגלים חשמליים, ובו יישומון  המאפשר לבנות מעגל חשמלי מורכב. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

דף עבודה בנושא חיבור בטור של מכשירים חשמליים אחד לשני ותרגול מעגלים סגורים ופתוחים. התלמידים נדרשים לענות על שאלות בנושא.

פעילות בנושא חשמל ומעגלים חשמליים לכיתות ג'-ד'. בפעילות זו התלמידים בונים מעגלים חשמליים פשוטים ומבחינים בין מעגל חשמלי... see more