MERLOT Materials

Show results for

Filter by

193-216 of 230 results for: MERLOT Materials

This video was recorded at Conference on Creative women in science and public life, Ljubljana 2008. Starting with an... see more

This video was recorded at Conference on Creative women in science and public life, Ljubljana 2008. Starting with an... see more

This video was recorded at Complex Objects Visualization Workshop, Koper 2005. Slovenia is a Central European country and... see more

This video was recorded at ''WomenInNano'' Winter School. Women's mass entry into the academic and scientific fields... see more

This video was recorded at Conference on Creative women in science and public life, Ljubljana 2008. Starting with an... see more

Global Women’s Issues and the Beijing Platform for Action. This book is based on the 12 critical areas of concern... see more

This video was recorded at Conference on Creative women in science and public life, Ljubljana 2008. Starting with an... see more

In recent years more and more societies all over the world have begun to recognize the vital contributions of women to... see more

This video was recorded at Workshop on Women in ICT, Ljubljana 2007. The workshop is organized by Central European Center... see more

This video was recorded at Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011. Komisija za... see more

תיאור בריאת האדם בספר בראשית מהווה יסוד מכונן למערכת היחסים שבין נשים וגברים. אך פרקים א' וב' נראים סותרים. על-פי פרק א'... see more

המאמר מנתח את הזיקה בין המרחב המימי לקול הנשי כפי שבא לידי ביטוי בקולנוע הישראלי העכשווי ככלל, ואת מיתוס בת הים הקטנה... see more

על אפליית שכר, לרעת הנשים, בישראל

אנדריאה דבורקין מסבירה את התנגדותה להקרנת סרטים פורנוגרפים, וחושפת את מימדי תעשייה זו [המגלגלת מליארדי דולר בשנה], תוך... see more

המאמר מנתח את הזהויות של הנשיות הישראלית שהוצעו בתום בעשור השני למדינה ככלל וסביב מלחמת ששת הימים בפרט בשני עיתוני הנשים... see more

באמצע המאה ה-19 מופיע לראשונה המושג "פאם-פאטאל", למרות שמוטיב האישה המפתה את הגבר ומביאה לאובדנו, מופיע במיתולוגיות... see more

המאמר עוסק בהצגות וסרטים ישראליים המתרחשים או סובבים סביב בונקר בפרט ובחווית המלחמה ככלל. המאמר עוסק במיוחד בשסע... see more

המאמר מצביע על הסיבות לכך שבנות נוטות לעסוק בפעילות גופנית פחות מבנים ולבחור בפעילויות הנתפסות, באופן מסורתי, כמתאימות... see more

המאמר סוקר את דימויה של ניצולת השואה בקולנוע העלילתי הארץ-ישראלי והישראלי משנות הארבעים של המאה העשרים ועד העשור האחרון... see more

על תופעת האלימות נגד נשים, הנובעת ממבנה המשפחה הפטריאכלית, מבנה שמעניק עוצמה רבה לראש המשפחה, כלומר לגבר.

על משמעות החוק לשווי זכויות האישה, על העקרונות שהוא מכיל ועל הערכים המועברים באמצעותו המסייעים בקידום מעמד האישה.

החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה,... see more

על מאבק הנשים העבריות למימוש זכות בחירה.

על מעמד האישה בספורט כמשקף את מעמדה בחברה.