Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
Select OK to launch help window
Cancel help

MERLOT II

Advanced Search        

Search > Learning Exercise Results > основи на автоматиката

Learning Exercise: основи на автоматиката

Title:
основи на автоматиката
Material:
Description:
тест
Course: ІV

Info

Submitted by:
таня грозданова
Date Last Modified:
May 27, 2014

Exercise

• ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ • 1. Изпитът включва десет задачи. • 2. Продължителността на изпита е два астрономични часа. • 3. Окончателните отговори на задачите следва да бъдат нанесени върху настоящата типова бланка. • 4. Верните според Вас отговори (измежду показаните възможни), следва да бъдат оградени в кръг с химикалка (ограждането на повече от един от указаните възможни отговор на въпрос се счита за незнание и отговорът Ви на тази задача се оценява с нула точки !). • 5. Имате право да ползвате допълнително листове за чернова, които ще бъдат подписани от наблюдаващите изпита преподаватели и закрепени към настоящия свитък задачи в момента на предаването му след края на изпита. • 6. Балната скала за оценка се състой от сумарен брой точки, получени от точки в диапазона оценката на писмения отговор в съответстваща максимален брой диапазона задача № крайна оценка от точки явяването на изпита от до от до вкл.

Disciplines

Audience

  • Professional

Topics

автоматика

Requirements

Целта на учебната дисциплина Целта на курса "Технически средства за автоматизация" (ТСА) е да създаде и развие у студентите от специалност "АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИ- ОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА" познания и умения в областта на унифицираните системи от средства за автоматизация в производствената и в извън производствената сфери, както и да ги запознае с методите за изследване, проектиране, избор и конфигурация, и с техника на приложение на ТСА. Задачите на курса са да: - покаже съществуването на физически аналози между аналоговата и дискретната електроника, пневматика и хидравлика; общото в схемотехниката както и в основните похвати при изграждането на динамични и функционални елементи и възли на ТСА с различни техники; - допълни теоретичната основа, системните връзки и потребителските умения в

Learning Objectives

Учебния план за учебната дисциплина. № Хорариум, ч. Вид на занятията Семестър по седмично Общо за ред семестъра 1. Лекции V 2 30 2. Лабораторни упражнения V 1,5 22,5 3. Семинарни упражнения - - 4. Курсов проект V 2 - 5. Курсова работа

Type of Task

  • Student-centered

Assessment

Форма и начин за оценяване Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез писмен изпит, провеждан в края на семестъра.

Technical Notes

Академични ресурси Преподавателите по дисциплината. Автоматизация на производството.
Content Builder Description: • 1 0 12 12 0 39 слаб 2.00 • 2 0 12 12 3 0 12 12 40 59 (19) среден 3.00 • 4 0 12 12 5 0 12 12 60 79 (19) добър 4.00 • 6 0 12 12 7 0 12 12 80 99 (19) много добър 5.00 • 8 0 12 12 9 0 12 12 100 120 (20) отличен 6.00