Material Detail

"חינוך לשימוש נבון ברשת: הזדמנויות ואתגרים בהכשרת מורים" icon

חינוך לשימוש נבון ברשת: הזדמנויות ואתגרים בהכשרת מורים

בשנים האחרונות גוברת המודעוּת לכך שבד בבד עם היתרונות הרבים הגלומים בשימוש ברשת האינטרנט, שימוש זה כרוך בלא מעט סיכונים עבור ילדים ובני נוער. תכניות לימודים שעניינן גלישה בטוחה ברשת פותחו בכמה מדינות מערביות. בישראל 180 סטודנטים להוראה במכללה להכשרת מורים פיתחו תכניות חינוכיות העוסקות בנושא של שימוש נבון ברשת; אותם הסטודנטים לימדו את התכניות בבתי ספר על-יסודיים, וזאת על מנת לנסות להתמודד עם מכלול הבעיות הכרוכות בהוראת הנושא. המחקר אשר מתואר במאמר זה בודק את יחסם של הסטודנטים אל השימוש ברשת, את גישותיהם החינוכיות, את הגורמים התומכים בחינוך לשימוש נבון ברשת, את הגורמים המעכבים ואת הפתרונות לבעיות שהתגלו במהלך פיתוח התכניות והוראתן. בדיקה זו מתבססת על ניתוח תשובות הסטודנטים לשאלוני רפלקציה ועל ניתוח מערכי השיעור שלהם. הממצאים מראים שרוב הסטודנטים הם בעלי עמדות מאוזנות בסוגיית השימוש ברשת;... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.