Material Detail

מגמות בחברה הישראלית

מגמות בחברה הישראלית

גרסה דיגיטלית של ספר הקורס - מגמות בחברה הישראלית כרכים א ו-ב; וגרסה קולית של כרך א של הספר; מילון מונחים של הקורס. הספר הוא אסופת מאמרים בת שני כרכים, המנסה לבחון מפרספקטיבה סוציולוגית- היסטורית היבטים מרכזיים בתהליך התהווה של החברה הישראלית, משלהי המאה ה - 19 עד לראשית המאה ה- 21. ניסיון זה הונחה על-ידי שתי מטרות. האחת, ניתוח מפורט של אירועים ותהליכים בתחומים שונים, שהיו להם השפעות משמעותיות על התפתחות המציאות של החברה הישראלית והמאפיינים העיקריים שלה. השנייה, בחינה של שתי מגמות מרכזיות, הקשורות זה בזו, בהיסטוריה של החברה הישראלית - עיצובה של זהות קולקטיבית משותפת והבנייתם של שסעים בין קבוצות חברתיות בתוכה. המאמרים בכרך זה מטפלים בנושאים הבאים: מאפייניה של החברה היישובית; התגבשותה של זהות קולקטיבית ישראלית-ציונית בתקופה היישוב; יחסי ערבים-יהודים בחברה הישראלית; העלייה וקליטתה; אי-שיוויון... Show More

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.