Material Detail

תפיסה אחרת להערכת מיומנויות של לומדים במאה ה21

תפיסה אחרת להערכת מיומנויות של לומדים במאה ה21

מאמר שניכתב על ידי  ד"ר Douglas Reeves, מאנשי החינוך הידועים בארה"ב . הכותב מציע תפיסה פדגוגית אחרת להערכת המיומנויות של המאה ה21 . מציע לגבש מחדש את מערכת ההערכה לגבי מיומנויות למידה על בסיס הנדבכים הבאים: למידה פעילה לא רק של מה שהתלמיד יודע אלא גם מה שהתלמיד מסוגל להפיק מהידע, הבנה , כיצד הלומד יכול ליישם מעקרונות שלמד לתחום דעת זה או אחר) , שיתוף בידע שנצבר ,כיצד עמיתים ללמידה חולקים ביניהם ידע שנרכש על ידם ומשלימים ידע זה, חקרנות ותגליתנות , מה למד התלמיד מעבר לגבולות הצרים של השיעור , על אילו תפיסות שגויות התגבר הלומד וממה הפיק מכך, הפקה ויצירה  אילו רעיונות, או הבנה מעמיקה יותר יכול הלומד להציע בעקבות מה שלמד או חקר .

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.