Material Detail

מעבר לגבולה של החברה ההגמונית: הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" - חרדים ובדווים

מעבר לגבולה של החברה ההגמונית: הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" - חרדים ובדווים

במאמר נטען כי הייצוג הדרמטי של סוגיית מעמד האישה במסגרת התיאטרון הרפרטוארי, ובעיקר של "דיכוי" האישה על מגוון היבטיו, בא לביטוי ישיר ובוטה בהקשר בין-תרבותי. במרבית מחזות המקור המוצגים בתיאטרון הקאמרי – כפרדיגמה לתיאטרון רפרטוארי מן הזרם המרכזי (mainstream) אשר אינו נוטה לייצג סוגיות מגדריות כדילמות דרמטיות – תופיע מצוקה מגדרית כבעיה חברתית ומתוך אמירה ביקורתית, אם בכלל, אך במחזות שמיקומם ודמויותיהם נטועים בעולם של חברה מסורתית חמורת גבולות שבה הנורמות וההיררכיה המגדרית ברורות, מובְנוֹת ומופנמות בקרב שני המינים. מחזות אלה נתפסים כמייצגים חברה של "אחרים", המצויים מעבר לגבולה של החברה ההגמונית על קונצנזוס הערכים המאפיין אותה. הקונפליקטים המשפחתיים משמשים כחומר דרמטי גם במחזות שמייצגים את השסע הדתי-חילוני בחברה הישראלית, וגם במחזות שנתפסים כמיועדים "לחשוף" את המתרחש בתוך אותן חברות עצמן – בין אם... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as מעבר לגבולה של החברה ההגמונית: הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" - חרדים ובדווים

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.