Material Detail

שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן

שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן

המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל. כותבת המאמר טוענת כי בתוך המסגרת של התנועה הציונית בחציה הראשון של המאה העשרים לא נוצר מרחב שאפשר לנשים להגשים את עצמן על ידי פתרון המתח בין המרחב הפרטי לציבורי. הכותבת בודקת טענה זו אל מול הנוכחות הנשית בסיפורת ההיסטורית באוטוביוגרפיה של הניה פקלמן, "חיי פועלת בארץ". כמו כן, טוענת הכותבת כי הניתוח ההיסטורי העוסק בהיווצרות הקול הנשי ובתפקידה של השתיקה בתוכו ממחיש כי בין הדיבור לשתיקה מתקיים מרחב של זיקות הדדיות. מתוך מרחב זה אפשר להעלות מן העבר נוכחויות היסטוריות רבות, שתרומתן תחרוג משימור התנסויות ותתרום להמשגה מחדש של השתיקה לא כאישוש לאי־הקיום הנשי, אלא כמקור לפרקטיקה אקטיבית המכוונת לשינוי השיח.

Rate

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.