Material Detail

המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט

המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט

המאמר עוסק ב"מדיקליזציה" של האימהות: התהליך בו ההיריון, הלידה והטיפול בילדים נעשו מושא להסדרה 'מדעית' של הממסד הרפואי. המאמר סוקר את מאפייניו של התהליך ואת השלכותיו על נשים באופן כללי, התפתחותה של רשת התחנות לאם ולילד בארץ ישראל ובייחוד את הרשת שייסדה 'הסתדרות רפואית הדסה', ואת הבניית 'טיפוסי האימהות' בשיח הרפואי. כותבת המאמר טוענת כי בקרב האימהות המזרחיות במיוחד היה התהליך כרוך לא רק בהנחלת דגמים של התנהגות וטיפול בילדים, אלא גם בניסיון לעצב מחדש את אופיין של הנשים וכן את מבנה היחסים בתוך הקהילה. באמצעות ניתוח הן של השיח הרפואי על הטיפול בילדים והן של האינטראקציה בין האחיות לאימהות – על היחסים בין שני ממדים אלה של המדיקליזציה – הכותבת מציגה שתי טענות מרכזיות. הטענה הראשונה היא כי רופאים ואחיות תפסו את האימהות, וכך פירשו את התנהגותן, דרך שיח שהבחין בין שני 'טיפוסים': 'האם המפריזה' ו'האם... Show More
Rate

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden