Material Detail

Gozdovi v svetu in Sloveniji / Forests in the world and Slovenia

Gozdovi v svetu in Sloveniji / Forests in the world and Slovenia

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes. Poročilo FAO o stanju gozdov za leto 2010 ugotavlja, da so razmere v zadnjih 20 letih na globalni ravni relativno stabilne. Spremembe v površini svetovnega gozda so pod kritično mejo 0,5 % na leto. Največji negativni trend je v zmanjševanju pragozdov, medtem ko so pozitivni trendi v naraščanju zaščitenih gozdov za varovanje biotske pestrosti in površini varovalnih gozdov. Stanje slovenskega gozda kaže na njegovo veliko življenjsko moč, ki je odraz pravilnega gospodarjenja. Kljub izjemni razdrobljenosti gozdne posesti, veliki rastiščni pestrosti in zelo zahtevnim in občutljivim rastiščnim pogojem (kras, gorati predeli) se je v Sloveniji izoblikoval sistem gospodarjenja z gozdom, ki zagotavlja pozitivne trende kazalnikov njegove kakovosti in usklajenosti z naravnimi danostmi. Stanje svetovnega in slovenskega gozda odpira pomembna vprašanja za gozdarsko znanost, kako zaustaviti in preobrniti negativne trende kazalnikov stanja gozda v svetovnem merilu in kako lahko pri tem pomaga slovenska gozdarska znanost. FAO Global Forest Resources Assessment for 2010 estimated the relative stability of the forests for last two decades. Changes of the forest cover are under critical threshold of 0.5 % per year. The most negative trend has the area of natural forest while the area of forest reserves for protection biodiversity is increasing. Slovenian forest shows high vitality and life power mostly due to the appropriate forest management. Despite large fragmentation of forest ownership, diverse natural and ecological conditions (karst and mountain regions) Slovenia has developed a forest management approach which guarantees positive trends of forests quality and their adaptations to natural conditions. Current conditions of the global and Slovenian forests rise for forestry science important questions how to stop and change the negative trends of the indicators describing the state of the forests at the global level and how to involve the Slovenian forestry science in that.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.