Material Detail

Cremaster 1--5

Cremaster 1--5

This video was recorded at Galerija Škuc predstavlja izobraževalno-raziskovalni projekt Umetnina. Bojan Gorenec je analiziral določene vidike dela Cikla Kremaster ameriškega umetnika Matthewa Barneya, ki situacijo v sodobni situaciji umetnosti, ko kontekst preplavlja in potiska avtonomijo posamičnega dela, prevrne na glavo tako, da posamična dela (slike, kipe, ready-made, performanse itd.) kooptira v večjo celoto 'razširjenega' dela. S tem omogoči posamičnim delom/kosom, da po eni strani v celoti zaživijo, po drugi strani pa so vpeti v širši kontekst, ki ga vzpostavlja razstava / postavitev / dogajanje in kaže na možnost preseganja tako avtonomije dela kot gole projektnosti. Ob tem se je Gorenec dotaknil vprašanj kot so končnost - nedokončnost, končanost - odprtost, zaprto delo - odprto delo, ekonomija dela in drugih tem, ki so izšle iz analize. Skušal bo pokazati na vzporednice, ki obstajajo v sodobni slovenski umetnosti in ki jo določajo kot specifično produkcijo v okviru celote vizualnih umetnosti. Predavanje je bilo posneto 28. novembra 2007 v Galeriji Škuc v Ljubljani. Gorenec analysed aspects of The Cremaster Cycle by American artist Matthew Barney, who turns the situation in contemporary art - in which context overflows and pressurises the autonomy of an individual artwork - upside down by co-opting individual works (paintings, sculptures, readymades, performances, etc) into the larger whole of an 'extended' work of art. By so doing, he enables individual works/pieces on the one hand to become alive, while on the other they become incorporated into a broader context which is established by an exhibition/layout/happening, and points to the possibility of surpassing both the autonomy of a particular work and the sheer conceptualisation. Gorenec also discussed issues such as finiteness-infiniteness, completion-openness, closed work-open work, the economy of work, and others that emerge during the analysis. He attempted to draw attention to parallels which exist in contemporary Slovenian art and define it as a unique production within the scope of visual arts.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.